Hvad støtter fonden

Fonden yder støtte til efterkommere efter Johan Heinrich Hoffmann samt til enker og enkemænd efter sådanne efterkommere.

For at komme i betragtning til et legat som familiemedlem skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Ansøgeren skal kunne dokumentere slægtsskab til entreprenør Johan Heinrich Hoffmann.
  • Legatansøgningen skal være udfærdiget af ansøgeren selv.

Hvis der søges støtte til studierejser eller lignende projekter gælder endvidere:

  • Ansøgningen skal være fonden i hænde, inden projektet påbegyndes.
  • Ansøgningen skal indeholde et budget.
  • Ansøgeren skal være rede til at sende en redegørelse til bestyrelsen om forløbet og resultatet af projektet.

Bestyrelsen har indtil videre vedtaget følgende retningslinjer for tildeling af legater til familiemedlemmer:

  • Støtte gives især i den situation, hvor ansøgeren søger dækning for udgifter eller tab opstået i forbindelse med uddannelse, sportslige aktiviteter, kulturelt engagement eller lignende. Ingen udlodninger gives med henblik på, at modtageren skal konstatere en vedvarende formueforøgelse.
  • Støtte kan endvidere forekomme i tilfælde af særlig økonomisk trang, for eksempel i forbindelse med sygdom eller uforudsete og uforskyldte økonomiske vanskeligheder. Ansøgninger om støtte til overvejende private formål, herunder private rejser og teknisk udstyr, som i betydelig grad kan anvendes til private formål (computer, musikanlæg m.v.) kan ikke forventes imødekommet.

Bestyrelsen kan dispensere fra eller ændre disse retningslinjer efter eget skøn.

Fonden uddeler desuden et legat til descendenter, som er fyldt 18 år, er påbegyndt en SU-berettiget videregående uddannelse, og er flyttet hjemmefra. Legatet er et engangsbeløb på 15.000 kr.

Der kan ansøges om legat ved at udfylde og indsende formular under menupunktet på forsiden Søg om støtte.

Støtte til efterkommere

Støtte til efterkommere gives hovedsageligt i form af støtte til studieophold m.v., men undtagelsesvis kan anden form for støtte komme på tale.

Støtte til forsknings- og uddannelsesinstitutioner

Fonden yder støtte til danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner med særligt henblik på forskning og uddannelse i bygge- og anlægsvirksomhed.

Støtten gives hovedsageligt som støtte til indkøb af udstyr, indretning af lokaler m.v., som vil give institutionen en væsentlig og vedvarende forbedring af institutionens muligheder for forskning og undervisning. Der lægges vægt på, at investeringen vedrører et område, som har væsentlig praktisk betydning for erhvervslivet. Støtte gives i forbindelse med såvel projekter af høj forskningsmæssig klasse såvel som projekter, som kan bidrage med et væsentligt løft af en institutions undervisningsmuligheder.