Støtte til familie

Fonden yder støtte til efterkommere efter Johann Heinrich Hoffmann samt til enker og enkemænd efter sådanne efterkommere.

  • For at komme i betragtning til et legat som familiemedlem skal følgende kriterier være opfyldt:
 • Ansøgeren skal kunne dokumentere slægtsskab til entreprenør Johan Heinrich Hoffmann.
 • Legatansøgningen skal være udfærdiget af ansøgeren selv.
  • Hvis der søges støtte til studierejser eller lignende projekter gælder endvidere:
 • Ansøgningen skal være fonden i hænde, inden projektet påbegyndes.
 • Ansøgningen skal indeholde et budget.
 • Ansøgeren skal være rede til at sende en redegørelse til bestyrelsen om forløbet og resultatet af projektet.
  • Bestyrelsen har indtil videre vedtaget følgende retningslinjer for tildeling af legater til familiemedlemmer:
 • Støtte gives især i den situation, hvor ansøgeren søger dækning for udgifter eller tab opstået i forbindelse med uddannelse, sportslige aktiviteter, kulturelt engagement eller lignende. Ingen udlodninger gives med henblik på, at modtageren skal konstatere en vedvarende formueforøgelse.
 • Støtte kan endvidere forekomme i tilfælde af særlig økonomisk trang, for eksempel i forbindelse med sygdom eller uforudsete og uforskyldte økonomiske vanskeligheder. Ansøgninger om støtte til overvejende private formål, herunder private rejser og teknisk udstyr, som i betydelig grad kan anvendes til private formål (computer, musikanlæg m.v.) kan ikke forventes imødekommet.

Bestyrelsen kan dispensere fra eller ændre disse retningslinjer efter eget skøn.

I anledning af at det i år er 180 år siden, at Johan Heinrich Hoffmann blev født, har bestyrelsen i Johan Heinrich Hoffmann og Hustrus Mindefond besluttet at hensætte midler til legater til nyfødte i Hoffmann-familien, der fødes fra og med den 26. juni 2019 og foreløbig indtil udgangen af 2021.

Den forventede størrelse af legatportionerne er  kr. 10.000. pr. barn.

Legatet uddeles til barnet og forventes at blive anvendt i barnets interesse, eksempelvis til udstyr til barnet, indretning af børneværelse eller indsættes på børneopsparing.

Tildeling af et legat kræver ansøgning og en bestyrelsesbeslutning. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for barnets slægtskab med Johan Heinrich Hoffmann, men der forventes ikke en redegørelse for barnets økonomiske forhold, anvendelsen af en evt. legatportion eller lignende.

Ansøgning om legat skal modtages inden udgangen af 2021 og sendes pr. mail til:
Fondschef Anne Mette Bruun
mbr@rglaw.dk

På grund af Databeskyttelsesforordningen, der trådte i kraft den 25. maj 2018, skal der med ansøgningen fremsendes en samtykkeerklæring, der på barnets vegne er udfyldt og underskrevet af en af forældrene. Skemaet kan hentes på Rovsing & Gammeljords hjemmeside: www.rglaw.dk under ’Fonde’.