Støtte til familie

Fonden yder støtte til efterkommere efter Johann Heinrich Hoffmann samt til enker og enkemænd efter sådanne efterkommere.

  For at komme i betragtning til et legat som familiemedlem skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Ansøgeren skal kunne dokumentere slægtsskab til entreprenør Johan Heinrich Hoffmann.
 • Legatansøgningen skal være udfærdiget af ansøgeren selv.
  Hvis der søges støtte til studierejser eller lignende projekter gælder endvidere:

 • Ansøgningen skal være fonden i hænde, inden projektet påbegyndes.
 • Ansøgningen skal indeholde et budget.
 • Ansøgeren skal være rede til at sende en redegørelse til bestyrelsen om forløbet og resultatet af projektet.
  Bestyrelsen har indtil videre vedtaget følgende retningslinjer for tildeling af legater til familiemedlemmer:

 • Støtte gives især i den situation, hvor ansøgeren søger dækning for udgifter eller tab opstået i forbindelse med uddannelse, sportslige aktiviteter, kulturelt engagement eller lignende. Ingen udlodninger gives med henblik på, at modtageren skal konstatere en vedvarende formueforøgelse.
 • Støtte kan endvidere forekomme i tilfælde af særlig økonomisk trang, for eksempel i forbindelse med sygdom eller uforudsete og uforskyldte økonomiske vanskeligheder. Ansøgninger om støtte til overvejende private formål, herunder private rejser og teknisk udstyr, som i betydelig grad kan anvendes til private formål (computer, musikanlæg m.v.) kan ikke forventes imødekommet.

Bestyrelsen kan dispensere fra eller ændre disse retningslinjer efter eget skøn.